önümleri

Hytaý öndüriji reňkli sement üçin reňkli demir oksidi pigmenti

Arza:Pigment, boýag, örtük we ş.m. ulanylýar Şeýle hem dökün reňklemek, reňk sement, beton, asma kerpiç gurluşykda giňden ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Zeolit, suw bilen gidroksidi ýa-da aşgar toprakly metal alýuminosilikat mineralynyň bir görnüşi bolan zeolit ​​minerallarynyň umumy terminidir.Bütin dünýäde 40-dan gowrak tebigy zeolit ​​tapyldy, olaryň arasynda klinoptilolit, mordenit, romb zeolit, maozeolit, kalsiý haç zeolit, şistoza, turbidit, piroksen we analcit iň köp ýaýran görnüşdir.Klinoptilolit we mordenit giňden ulanyldy.Zeolit ​​minerallary dürli kristal ulgamlara degişlidir, olaryň köpüsi süýümli, tüýli we sütünli, käbirleri bolsa plastinka ýa-da gysga sütün.

Zeolit ​​ion çalşygy, adsorbsiýa we bölünişik, kataliz, durnuklylyk, himiki reaktiwlik, tersine suwsuzlyk, geçirijilik we ş.m. häsiýetlere eýedir. Zeolitler esasan wulkan gaýalarynyň böleklerinde ýa-da amigdaloidlerinde öndürilýär, kalsit, pit we kwars, şeýle hem piroklastiki bilen bilelikde ýaşaýar. çökündi gaýalar we yssy bahar ýataklary.

Zeolit ​​tozy açyk ýaşyl we ak bolan tebigy zeolitiň bir görnüşidir.Ammiak azotynyň 95% -ini suwda aýyryp, suwuň hilini arassalap we suw geçirişini ýeňilleşdirip biler.

Himiki düzümi (%)

SiO2

AL2O3

Fe2O3

TiO 2

CaO

MgO

K 2 O.

LOI

62.87

13.46

1.35

0.11

2.71

2.38

2.78

12.80

Mikroelement (PPm)

Ca

P

Fe

Cu

Mn

Zn

F

Pb

2.4

0.06

165.8

2.0

10.2

2.1

<5

<0,001

Arza
Goşundy:Balyk iýmine 5.0% (150 mesh) klinoptilolit tozy goşmak bilen, ot karpasynyň diri galmagy we otnositel ösüş depgini 14.0% we 10,8% ýokarlandyrylyp bilner.
Gowulandyryjy:Ammiak azotynyň 95% -ini aýryp, suwuň hilini arassalap biler.
Daşaýjy:Zeolit ​​daşaýjy we goşmaça premiksleriň suwuklygy üçin her dürli esasy şertlere eýe.Zeolitiň bitarap pH 7-7,5 aralygyndadyr, suwuň düzümi bary-ýogy 3,4-3,9%.Mundan başga-da, çyglylyga täsir etmek aňsat däl we iýmitiň suwuklygyny ýokarlandyrmak üçin organiki duzuň we kristal suwy öz içine alýan komponentleriň garyndysynda suwy siňdirip bilýär.
Beton garyndysy:zeolit ​​tozy belli bir mukdarda işjeň kremnini we kremniniň trioksidini öz içine alýar, sementiň gidratlanan önümi kalsiý gidroksidi bilen sementli madda emele getirip biler.

Zeolite04

Bukja


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň