önümleri

 • Gyzgyn satuw barit tozy

  Gyzgyn satuw barit tozy

  Arza:

  1. Nebit we gaz guýularyny aýlawly burawlamakda palçyk agramlaýjy serişdäni aýlamak biraz sowadýar, kesilen galyndylary alýar, buraw turbasyny ýaglaýar, deşik diwaryny möhürleýär, nebit we gaz basyşyna gözegçilik edýär we nebitiň gowy çykmagynyň öňüni alýar.

  2. Bariý karbonat, bariý hlorid, bariý sulfat, litopon, bariý gidroksidi, bariý oksidi we beýleki bariý birleşmeleriniň himiki önümçiligi.Bu bariý birleşmeleri reagent, katalizator, şeker arassalamak, dokma, ýangyndan goramak, dürli feýerwerk, sintetiki kauçuk koagulant, plastmassa, insektisid, poladyň üstü söndürilmegi, floresan poroşok, floresan lampa, lehim, ýag goşundy we ş.m.

  3. Aýna deoksidizator, arassalaýjy we akym aýnanyň optiki durnuklylygyny, ýagtylygyny we güýjüni ýokarlandyrýar

  4. Kauçuk, plastmassa, reňk doldurgyç, ýagtylandyryjy we agram beriji

  5. Asma ýoluň hyzmat möhletini uzaltmak üçin batgalyk meýdançada gömülen turbalary basmak üçin materiallary asyň

  6. Rentgen anyklaýyş serişdeleri

  Düşündiriş:

  Bariý sulfat tozy diýlip hem atlandyrylýan barit tozy, BaSO4-iň himiki düzümine eýedir we kristaly sulfat minerallarynyň ortorombiki (rombiki) ulgamyna degişlidir.Adatça galyň plastinka ýa-da sütün kristallary görnüşinde, esasan, granulalar agregaty ýaly ykjam blok ýa-da plastinka görnüşinde bolýar.Arassa bolsa, reňksiz we aç-açan bolýar.Hapalary öz içine alanda, dürli reňklere boýalýar.Zolaklar ak we aýna ýalpyldawuk.Düşünjeli bolýar.Aýratyn agyrlyk güýji 3.5-4.5.

   

   

   

 • Barit tozy

  Barit tozy

  Plastiki kristal, ownuk gatylyk, doly bölünişigiň sag burç çatrygynyň golaýynda, ýokary dykyzlygy, gidroklor kislotasynyň barlygynda köpük däl.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň