önümleri

 • Hot sale barite powder

  Gyzgyn satuw barit tozy

  Arza:

  1. Nebit we gaz guýularyny öwrümli burawlamakda palçyk agramlaýjy serişdäni aýlamak biraz sowadýar, kesilen galyndylary alýar, buraw turbasyny ýaglaýar, deşik diwaryny möhürleýär, nebitiň we gazyň basyşyna gözegçilik edýär we ýagyň gowy çykmagynyň öňüni alýar.

  2. Bariý karbonat, bariý hlorid, bariý sulfat, litopon, bariý gidroksidi, bariý oksidi we beýleki bariý birleşmeleriniň himiki önümçiligi.Bu bariý birleşmeleri reagent, katalizator, şeker arassalamak, dokma, ýangyndan goramak, dürli feýerwerk, sintetiki kauçuk, plastmassa, insektisid, poladyň ýerüsti söndürilmegi, floresan lampa, lehim, ýag goşundysy we ş.m. giňden ulanylýar.

  3. Aýna deoksidizator, arassalaýjy we akym aýnanyň optiki durnuklylygyny, ýagtylygyny we güýjüni ýokarlandyrýar

  4. Kauçuk, plastmassa, boýag doldurgyç, ýagtylandyryjy we agram beriji

  5. asma ýoluň hyzmat möhletini uzaltmak üçin batgalyk ýerlerde gömülen turbalary basmak üçin materiallary asyň

  6. Rentgen anyklaýyş serişdeleri

  Düşündiriş:

  Bariý sulfat tozy diýlip hem atlandyrylýan barit tozy, BaSO4-iň himiki düzümine eýe bolup, kristaly sulfat minerallarynyň ortorombiki (rombiki) ulgamyna degişlidir.Adatça galyň plastinka ýa-da sütün kristallary görnüşinde, esasan ykjam blok ýa-da granular agregat ýaly plastinka görnüşinde bolýar.Arassa bolanda reňksiz we aç-açan bolýar.Hapalary öz içine alanda, dürli reňklere boýalýar.Zolaklar ak we aýna ýalpyldawuk.Düşünjeli bolýar.Aýratyn agyrlyk güýji 3.5-4.5.

   

   

   

 • Barite powder

  Barit tozy

  Plastiki kristal, ownuk gatylyk, doly bölünişigiň sag burç çatrygynyň golaýynda, ýokary dykyzlygy, gidroklor turşusynyň barlygynda köpük däl.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň