Biz hakda

Biz kim?

Us1 hakda

Shijiazhuang Huabang Imp. & Exp.Söwda Co., Ltd., Shijiazhuang Huabang mineral önümleri Co., Ltd.-iň golçur kärhanasy bolup, dag magdanlaryny, önümçiligi, gaýtadan işlemegi we satuwy birleşdirmekde mineral kärhanasy hünärmeni.Hebei welaýatynyň Lingşou etrabynda ýerleşdik.Baý minerallary bilen meşhurdyr.Şeýle hem amatly transport ýerinden peýdalanýar: Şijiazhuangdan (Hebei welaýatynyň paýtagty) 50 km, Týanjinin portundan 200 km uzaklykda.

1986-njy ýylda esaslandyrylan Huabang zawody we 2000-nji ýylda esaslandyrylan kompaniýamyz. Tehniki we ykdysady taýdan kuwwaty bar: 38 işgäri, in engineeringener, gaýtadan işlemek, synag, satuw, maliýe, ammar we satuwdan soňky bir nokat hyzmaty boýunça 38 işgäri, bizem halkara derejesinden geçdik hil ulgamy şahadatnamasy ISO 9001: 2000.

Zawodymyz (kompaniýamyz) häzirki zaman önümçilik we synag we synag enjamlary bilen gaýtadan işlemek, peýdalanmak, gaplamak we saklamak üçin ussahanalar gurdy.Kompaniýamyz ýerli geografiki we çeşme artykmaçlyklaryndan doly peýdalanýar, häzirki zaman ösen önümçilik tehnologiýasy bilen tanyşdyrýar, ylmy dolandyryşy amala aşyrmak üçin himiýa gaýtadan işleýän pudakda hünärmenleri işe alýar, köp gatlakly dolandyryş ulgamyny döredýär, önümiň hiline berk gözegçilik edýär we gowşuryş wagtyny doly kepillendirýär we gowşurmak bilen baglanyşykly hyzmatlar.Köp içerki we daşary ýurt önümçilik bölümleri we söwda bölümleri bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.

Huabang esasan mineral önümleri gaýtadan işleýär we satýar:turmalin, mika, kenosfera, diatomak poroşok, bentonit tozy, kaolin tozy, tal tozy, demir oksidi, zeolit, palçyk topy, wermikulit, grafit, süýüm, pomza daşy, keramiki top, aýna blok, reňkli gum we duz önümleri.

Huabang önümleri köp ýurtlara eksport edildi, esasanam ABŞ, Kanada, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Taýland, Fransiýa, Finlýandiýa we Estoniýa we ş.m. Eksport hasaplarymyz ýylsaýyn köpelýär, sebäbi biz talap edýäris "ilki hil, ilki müşderi".

Munuň gapdalynda

Kompaniýamyz şertnama we karzy ýerine ýetirýär, halkara bazaryndaky bäsleşige gatnaşmak üçin önümiň hilini esasy we ajaýyp hyzmat hökmünde kabul edýär, içerki we daşary ýurtly täjirleri kompaniýamyz bilen söwda gepleşikleri geçirmek, tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk etmek we umumy ösüşi gözlemek üçin mähirli garşylaýar. .

Şahadatnama

şahadatnama

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň