önümleri

Bezeg üçin tebigy kwars çäge reňkli çäge

Arza

Tebigy reňkli gum Gurluşyk bezegi, terrazzo agregaty, hakyky daş boýag, reňkli çäge boýagy we ş.m. ulanylyp bilner.

Tebigy reňkli gum mermer, pol kafel, keramiki kafel we bezeg üçin sanitariýa enjamlary we ş.m. ýasamak üçin ulanylyp bilner.

Boýalan reňkli gum çäge çüýşelerini boýamak, gum reňklemek, çagalar bagynyň oýun meýdançasy we ş.m. ulanylyp bilner.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Zeolit, suw bilen gidroksidi ýa-da aşgar toprakly metal alýuminosilikat mineralynyň bir görnüşi bolan zeolit ​​minerallarynyň umumy terminidir.Bütin dünýäde 40-dan gowrak tebigy zeolit ​​tapyldy, olaryň arasynda klinoptilolit, mordenit, romb zeolit, maozeolit, kalsiý haç zeolit, şistoza, turbidit, piroksen we analcit iň köp ýaýran görnüşdir.Klinoptilolit we mordenit giňden ulanyldy.Zeolit ​​minerallary dürli kristal ulgamlara degişlidir, olaryň köpüsi süýümli, tüýli we sütünli, käbirleri bolsa plastinka ýa-da gysga sütün.

Zeolit ​​ion çalşygy, adsorbsiýa we bölünişik, kataliz, durnuklylyk, himiki reaktiwlik, tersine suwsuzlyk, geçirijilik we ş.m. häsiýetlere eýedir. Zeolitler esasan wulkan gaýalarynyň böleklerinde ýa-da amigdaloidlerinde öndürilýär, kalsit, pit we kwars, şeýle hem piroklastiki bilen bilelikde ýaşaýar. çökündi gaýalar we yssy bahar ýataklary.

Zeolit ​​tozy açyk ýaşyl we ak bolan tebigy zeolitiň bir görnüşidir.Ammiak azotynyň 95% -ini suwda aýyryp, suwuň hilini arassalap we suw geçirişini ýeňilleşdirip biler.

Himiki düzümi (%)

SiO2

AL2O3

Fe2O3

TiO 2

CaO

MgO

K 2 O.

LOI

62.87

13.46

1.35

0.11

2.71

2.38

2.78

12.80

Mikroelement (PPm)

Ca

P

Fe

Cu

Mn

Zn

F

Pb

2.4

0.06

165.8

2.0

10.2

2.1

<5

<0,001

Arza
Goşundy:Balyk iýmine 5.0% (150 mesh) klinoptilolit tozy goşmak bilen, ot karpasynyň diri galmagy we otnositel ösüş depgini 14.0% we 10,8% ýokarlandyrylyp bilner.
Gowulandyryjy:Ammiak azotynyň 95% -ini aýryp, suwuň hilini arassalap biler.
Daşaýjy:Zeolit ​​daşaýjy we goşmaça premiksleriň suwuklygy üçin her dürli esasy şertlere eýe.Zeolitiň bitarap pH 7-7,5 aralygyndadyr, suwuň düzümi bary-ýogy 3,4-3,9%.Mundan başga-da, çyglylyga täsir etmek aňsat däl we iýmitiň suwuklygyny ýokarlandyrmak üçin organiki duzuň we kristal suwy öz içine alýan komponentleriň garyndysynda suwy siňdirip bilýär.
Beton garyndysy:zeolit ​​tozy belli bir mukdarda işjeň kremnini we kremniniň trioksidini öz içine alýar, sementiň gidratlanan önümi kalsiý gidroksidi bilen sementli madda emele getirip biler.

Zeolite04

Bukja


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň