önümleri

Tormoz torlary üçin Hytaý Sepiolit süýümi

Arza:Buraw, nebit, derman, demlemek, gurluşyk materiallary, pestisid, himiki dökün, rezin önümler, tormoz we ş.m. ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sepiolit süýümi, α ​​- sepiolit diýlip atlandyrylýan sepiolit mineralyň süýümli görnüşi bolan tebigy mineral süýümiň bir görnüşidir.Sepiolit gatlakly zynjyrly silikat mineralyň bir görnüşidir.Sepiolitiň gurluşynda iki sany kremniý kislorod tetraedronynyň arasynda magneziýa oktaedronyň bir gatlagy sandwiçlenýär we 2: 1 görnüşli gatlak gurluş birligini emele getirýär.Tetraedral gatlagy üznüksiz we gatlakdaky işjeň kislorodyň ugry wagtal-wagtal tersine bolýar.Oktaedral gatlak ýokarky we aşaky gatlaklaryň arasynda gezekleşýän kanal döredýär.Kanalyň ugry, süýüm okuna laýyk gelýär, suw molekulalaryna, metal kationlara, organiki ownuk molekulalara we ş.m. girmäge mümkinçilik berýär.Sepiolitiň gowy ýylylyga garşylygy bar.Sepiolitiň ion çalşygy we katalitik häsiýetleri, şeýle hem poslama garşylygy, radiasiýa garşylygy, izolýasiýa, ýylylyk izolýasiýasy we beýleki ajaýyp häsiýetleri bar, esasanam düzümindäki Si Oh organiki mineral emele gelenleri öndürmek üçin organikler bilen göni täsir edip biler.

Sepiolit arassalamak, ajaýyp işlemek we üýtgetmek ugurlarynda hem giňden ulanylýar.Sepiolit adsorbent, arassalaýjy, dezodorant, güýçlendiriji serişde, togtadyjy serişde, tikotrop serişdesi, doldurgyç we ş.m. suwy bejermek, kataliz, rezin, örtük, himiki dökün, iýmit we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner.Mundan başga-da, sepiolit duzuň oňat garşylygy we ýokary temperatura garşylygy bar, şonuň üçin nebit burawlamakda, geotermiki burawlamakda we beýleki taraplarda ýokary hilli buraw palçyk materialy hökmünde ulanylyp bilner.

Sepiolit süýümi süýümli mineral gaýadan alynýan mineral süýüme degişlidir.Onuň esasy düzüm bölekleri kremniniň, alýuminiň, magniý oksidiniň we ş.m. ýaly dürli oksidlerdir, esasy çeşmeleri hrizotil, gök pagta we ş.m. mineral süýümi öz içine alýan asbest görnüşidir.alýumin silikat süýümi, aýna süýümi, gips süýümi, uglerod süýümi we ş.m.

Tehniki görkezijiler
1. süýümiň ortaça uzynlygy 1,0-3.5mm
2. Süýümiň ortaça diametri 3.0-8.0 μ M.
3. süýümi paýlamak 40 × 30 ~ 40% 60 × 40 ~ 60%
4. süýümi ýakýan wektor (müşderiniň isleglerine görä sazlanýar) <1% (800 ℃ / sag)
5. şlak topunyň düzümi <3%
6. süýümiň çyglylygy <1,5%
7. süýümiň kuwwaty 0.10-0.25g / cm3
8. asbest komponenti 0

Sepiolite Fiber2

Bukja

玻璃珠-玻璃砂_05
玻璃珠-玻璃砂_07
玻璃珠-玻璃砂_08

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň