habarlar

Wulkan daşy (köplenç pomza ýa-da gözenek bazalt diýlip atlandyrylýar), wulkan ýarylandan soň wulkan aýnasy, minerallar we köpürjikler tarapyndan emele gelen örän gymmatly gözenek daş bolup, işleýän we ekologiýa taýdan arassa materialdyr.Wulkan daşy natriý, magniý, alýumin, kremniý, kalsiý, titanium, marganes, demir, nikel, kobalt we molibden ýaly onlarça minerallary we yz elementlerini öz içine alýar.Ol radiasiýa däl we uzak infragyzyl magnit tolkunlaryna eýe.Rehimsiz wulkan atylmagyndan soň, on müňlerçe ýyldan soň adamlar onuň gymmatyny has köp açýarlar.Indi amaly meýdanlaryny arhitektura, suw tygşytlylygy, üweýji, süzgüç materiallary, mangal kömüri, abadanlaşdyryş, topraksyz ösdürip ýetişdirmek we bezeg önümleri ýaly pudaklara giňeltdi, dürli pudaklarda ornuny tutup bilmez.

Wulkan daşy, wulkan atylmagyndan soň wulkan aýnasy, minerallar we köpürjikler tarapyndan emele gelen örän gymmatly gözenekli daş, işleýän we ekologiýa taýdan arassa materialdyr.Wulkan daşy natriý, magniý, alýumin, kremniý, kalsiý, titanium, marganes, demir, litiý, nikel, kobalt we molibden ýaly onlarça minerallary we yz elementlerini öz içine alýar.

Onuň häsiýetnamalary ýeňil agram, ýokary güýç, ýylylyk izolýasiýasy, ses siňdirişi, oda garşylyk, kislota we aşgar garşylygy, poslama garşylyk, hapalanma, radiasiýa ýok we deridäki gözenekler ýaly köp ownuk gözeneklerdir.Dwigatel ýagyna siňdirmek efir ýagynyň böleklerini ýuwaş-ýuwaşdan siňdirip, soňra ýuwaş-ýuwaşdan derä goýberip, adam bedenine aralaşyp biler.Mundan başga-da, düzülen efir ýagy önümleri we ýörite diwar detoksifikasiýa usullary bilen birleşdirilen wulkan daşlary soňky ýyllarda lukmançylykda we estetikada köp bizar ediji deri meselelerini çözüp bilýänligi üçin has köp ulanylýar.
火山石 3


Iş wagty: Iýul-11-2023

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň