habarlar

Demir oksidi pigmentleri zäherli däl, gan akmaýan, arzan bahasy we dürli öwüşginleri emele getirmek ukyby sebäpli örtüklerde, boýaglarda we reňklerde giňden ulanylýar.Örtükler film emele getirýän maddalardan, pigmentlerden, doldurgyçlardan, erginlerden we goşundylardan durýar.Nebit esasly örtüklerden sintetiki rezin örtüklere çenli ösdi we dürli örtükler pigmentleri ulanmazdan edip bilmeýär, esasanam örtük pudagynda aýrylmaz pigment görnüşine öwrülen demir oksidi pigmentleri.

Örtüklerde ulanylýan demir oksidi pigmentlerine demir sary, demir gyzyl, demir goňur, demir gara, mika demir oksidi, açyk demir sary, açyk demir gyzyl we aç-açan önümler girýär, şolardan demir gyzyl köp mukdarda we giň diapazonda iň möhümdir. .
Demir gyzyl ajaýyp ýylylyga garşylygy bar, reňkini 500 at üýtgetmeýär we himiki gurluşyny 1200 at üýtgetmeýär we gaty durnukly edýär.Ultramelewşe spektrini gün şöhlesine siňdirip biler, şonuň üçin örtüge goraýjy täsir edýär.Suwuk kislotalara, aşgarlara, suwa we erginlere çydamly bolup, howa gowy garşylygy döredýär.

Demir oksidiniň gyzyllygynyň ululygy 0,2 μ M, aýratyn ýerüsti meýdany we ýagyň siňdirilmegi hem uludyr.Granularity ýokarlananda reňk gyzyl faza gyrmyzy reňkden süýşýär we belli bir ýer meýdany we ýagyň siňdirilmegi kiçelýär.Demir gyzyl pos poslama garşy örtüklerde fiziki pos funksiýasyna garşy giňden ulanylýar.Atmosferadaky çyglyk metal gatlagyna aralaşyp bilmeýär we örtügiň dykyzlygyny we mehaniki güýjüni ýokarlandyryp biler.
Dese garşy reňkde ulanylýan demir gyzyl suwda ereýän duz pes bolmaly, bu posa garşy öndürijiligi gowulandyrmak üçin peýdalydyr, esasanam hlorid ionlary köpelende, örtüge suw aňsat girýär we şol bir wagtyň özünde demir poslamagy hem çaltlaşdyrýar. .

Metal kislota gaty duýgur, şonuň üçin boýagdaky rezin, pigment ýa-da erginçiniň PH bahasy 7-den pes bolanda, metal poslamagy öňe sürmek has aňsatdyr.Güne uzak wagtlap täsir edenden soň, demir gyzyl boýagyň örtügi poroşoklara ýykgyn edýär, esasanam kiçi Granularity bolan demir gyzyl has çalt poroşok edýär, şonuň üçin howa garşylygyny gowulandyrmak üçin has uly Granularity bolan demir gyzyl saýlanmalydyr, ýöne bu hem aňsat örtüginiň ýalpyldawuklygyny azaltmak üçin.

Köýnegiň reňkiniň üýtgemegi, adatça pigment komponentleriniň biriniň ýa-da köpüsiniň flokulýasiýasy sebäpli ýüze çykýar.Pigmentiň çyglylygynyň pesligi we çygly serişdeleriň köpüsi flokulýasiýa sebäp bolýar.Kalsinasiýadan soň pigment flokulýasiýa ep-esli meýilli.Şonuň üçin, paltanyň birmeňzeş we yzygiderli reňkini üpjün etmek üçin demir gyzyl reňkli çyg sintezini saýlamak maslahat berilýär.Iňňe şekilli kristal demir gyzyl reňkli örtük üstü mercerizasiýa ýykgyn edýär we surat çekilende emele gelen zolaklar dürli burçlardan, dürli reňk intensiwligi bilen synlanýar we kristallaryň dürli refraktiw görkezijileri bilen baglanyşyklydyr.

Tebigy önümler bilen deňeşdirilende, sintetik demir oksidi gyzyl has dykyzlygy, has kiçi granulirligi, has arassalygy, has gowy gizlemek güýji, ýagyň siňdirilmegi we güýçli reňk güýji bar.Käbir boýag formulalarynda tebigy demir oksidi gyzyl, ulaglar, maşynlar we gurallar ýaly gara ýüzleri asmak üçin ulanylýan demir oksidi gyzyl alkid primeri ýaly sintetiki önümler bilen paýlaşylýar.

2


Iş wagty: Iýun-26-2023

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň