habarlar

Diatomaceous toprak, esasan, Hytaý, ABŞ, Japanaponiýa, Daniýa, Fransiýa, Rumyniýa we ş.m. ýaly ýurtlarda ýaýradylan silikis gaýanyň bir görnüşidir, esasan gadymy diatomlaryň galyndylaryndan emele gelen biogen silis çökündi gaýa.

Az mukdarda Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, P2O5 we organiki maddalary öz içine alýar.SiO2 köplenç 80% -den gowrak bolup, iň köp 94% -i düzýär.Qualityokary hilli diatomaz topragynyň demir oksidi, adatça 1-1,5%, alýumin oksidiniň düzümi 3-6%.Diatomitiň mineral düzümi esasan Opal we onuň görnüşleri, ondan soň palçyk minerallary gidromika, Kaolinit we mineral galyndylar.Mineral galyndylara kwars, feldspar, biotit we organiki maddalar girýär.

Diatomaceous toprak amorf SiO2-den durýar we az mukdarda Fe2O3, CaO, MgO, Al2O3 we organiki hapalary öz içine alýar.Diatomaceous toprak, adatça açyk sary ýa-da açyk çal, ýumşak, gözenekli we ýeňil bolýar.Adatça senagatda izolýasiýa materiallary, süzgüç materiallary, doldurgyçlar, üweýji materiallar, suw aýnasy çig mal, reňkleýji serişdeler, diatomaz toprak süzgüç gurallary, katalizator göterijiler we ş.m. ulanylýar.

Diatomaceous topragy ulanmagyň artykmaçlyklary: pH bitarap, zäherli däl, oňat asma öndürijiligi, güýçli adsorbsion öndürijiligi, köp mukdarda dykyzlygy, nebitiň siňdiriliş derejesi 115%, nepisligi 325 meshden 500 mesh aralygynda, garyşyk birmeňzeşligi, oba hojalygynyň tehnikasynyň päsgelçiligi ýok ulanylanda turbalar, toprakda nemlendiriji rol oýnap biler, topragyň hilini gowşadyp, dökünleriň täsirli wagtyny uzaldyp we ekinleriň ösmegine kömek edip biler.Goşma dökün senagaty: Miwe, gök önümler, güller we ösümlikler ýaly dürli ekinler üçin goşma dökün.Diatomaceous topragy ulanmagyň artykmaçlyklary: diatomaz topragy sementde goşundy hökmünde ulanylmaly.Diatomaceous toprak örtük goşundy önümleri ýokary gözenekli, güýçli siňdiriş, durnukly himiki häsiýetler, könelişme garşylygy, ýylylyga garşylyk we ş.m. aýratynlyklara eýedir.Gözenegiň uly göwrümi sebäpli, örtügiň guratma wagtyny gysgaldyp biler.Şeýle hem ulanylýan rezin mukdaryny azaldyp, çykdajylary azaldyp biler.Bu önüm, tygşytly täsirli örtükli mat önümi hasaplanýar we suw esasly diatomaz palçykda giňden ulanylýan iri halkara örtük öndürijileri tarapyndan önüm hökmünde bellendi.

4


Iş wagty: Iýun-26-2023

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň