habarlar

Bentonitiň daşky görnüşi:

Işlenmedik bentonit çig magdany el bilen döwülip bilner, we bentonit magdanynyň bedeniniň dykyz we petikli, ýagly ýalpyldawuk we oňat tekizligi bilen görüp bileris.Magdan guşagynyň çuňlugy, dürli sebitler, dürli geografiki ýerler we Montmorillonit mazmunynyň ululygy sebäpli, göz bilen gören reňklerimiz gyzyl, sary, ýaşyl, gök, goňur we beýleki dürli reňkleri görkezýär.Palçykdan ýasalan aýratyn görnüş hökmünde bentonitiň giň ulanylyşy bar we funksiýalary hem dürli-dürli.
Aşakda bentonitiň bäş esasy ulanylyşy we funksiýasy bilen tanyşdyrarys:

1 、 Dörediş senagaty
Döküm pudagynda bentonitiň iň köp sarp edilişi birinji ýerde durýar.Statistikalara görä, diňe içerki guýma pudagynda bentonitiň ortaça ýyllyk sarp edilişi 1,1 million tonna barabardyr.

2 、 Buraw palçygy
Buraw palçygy, ýylda azyndan 600000-7000 tonna bentonit sarp edip, bentonit pudagynda ikinji orunda durýar.

3 、 Işjeň palçyk
Işjeň palçyk, ýyllyk 400000 tonna sarp edilýän bentonit pudagynda dördünji uly ulanyjydyr.

Statistikalara görä, ýylda 420000 tonna önümçilik kuwwaty bolan işjeňleşdirilen palçykdan diňe 40 töweregi içerki öndüriji bar.Işjeň toýun, kükürt kislotasyny işjeňleşdirmek bejergisinden soň ýokary hilli ak bentonitden alnan himiki önümdir.Adokary adsorbsion kuwwaty işjeňleşdirilen ugleroda meňzeş we işjeňleşdirilen ugleroddan arzan bolmak artykmaçlygy bolan işjeňleşdirilen toýunyň möhüm häsiýetidir.Işjeň palçyk haýwan we ösümlik ýaglaryny we dürli minerallary arassalamak we arassalamak, etanolyň galyndy ýagyndan täzelenmegi, benziniň dekolizasiýasy we arassalanmagy, pestisid asma serişdeleri, miwe suwuny arassalamak we anyklamak, himiki göterijiler ýaly köp ulanylyşy bar. katalizatorlary.

膨润土 2

膨润土 4


Iş wagty: Iýul-11-2023

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň