önümleri

Dolduryjy üçin Hytaý zawodynyň mikro aýna monjuklary

Aýna monjuklaryň aýratynlyklary: Pes ýylylyk geçirijiligi, ýokary ses izolýasiýasy, ýokary dispersiýa, gowy elektrik izolýasiýasy we ýylylyk durnuklylygy.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýna monjuklar

1. Lighteňil agram we uly göwrüm.Çukur aýna monjuklaryň dykyzlygy adaty doldurgyç bölejikleriniň dykyzlygynyň ondan birine deňdir.Doldurylandan soň, önümiň esasy agramyny ep-esli azaldyp, has köp önümçilik galyndylaryny çalşyp we tygşytlap we önüm çykdajylaryny azaldyp biler.

2. Organiki taýdan üýtgedilen (lipofil) ýüzüne eýe.Boş aýna monjuklary çyglamak we dargatmak aňsat we poliester, epoksi, poliuretan we ş.m. termosetiki termoplastiki rezinleriň köpüsinde doldurylyp bilner.

3. dispokary dispersiýa we gowy likwidlik.Içindäki aýna monjuklar kiçijik sferalar bolansoň, suwuk rezinde suwuklyk, iňňe ýa-da tertipsiz doldurgyçlardan has gowy suwuklygy bar, şonuň üçin galyndylary doldurmagyň ajaýyp ýerine ýetirijiligi bar.Has möhümi, kiçi mikroblaryň izotrop bolmagydyr, şonuň üçin ugrukdyryş sebäpli dörän dürli bölekleriň gysylma tizliginde gapma-garşylyk ýok, önümiň ölçegli durnuklylygy pese gaçmazdan üpjün edilýär.

4. atylylyk izolýasiýasy, ses izolýasiýasy, izolýasiýa, pes suw siňdiriş tizligi.Içindäki aýna monjuklaryň içi inçe gaz, şonuň üçin ses izolýasiýasynyň we ýylylyk izolýasiýasynyň aýratynlyklaryna eýedir we dürli ýylylygy tygşytlamak we ses izolýasiýa önümleri üçin ajaýyp doldurgyçdyr.Çukur aýna mikrosferalaryň ýylylyk izolýasiýa aýratynlyklary, önümi çalt ýyladyş we çalt sowadyş şertleriniň üýtgemegi sebäpli ýüze çykýan ýylylyk zarbasyndan goramak üçin hem ulanylyp bilner.Specificokary garşylyk we aşa pes suw siňdirişi ony kabel izolýasiýa materiallaryny gaýtadan işlemekde we öndürmekde giňden ulanýar.

5. Nebitiň pes siňdirilmegi.Sferanyň bölejikleri, iň kiçi ýerüsti meýdany we pes ýag siňdirilişini kesgitleýär.Ulanylanda reziniň mukdary ep-esli azaldar we önümçilik we iş şertlerini ep-esli gowulandyrýan ýokary goşma şerti bilen hem ýelimlilik köpelmez.Önümçiligiň netijeliligini 10% -den 20% -e çenli ýokarlandyryň.

10 11 9

 

玻璃 珠 - 玻璃 砂 _04 玻璃 珠 - 玻璃 砂 _05 玻璃 珠 - 玻璃 砂 _07 玻璃 珠 - 玻璃 砂 _08


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň