önümleri

Dolduryjy üçin Hytaý zawodynyň mikro aýna monjuklary

Aýna monjuklaryň aýratynlyklary: Pes ýylylyk geçirijiligi, ýokary ses izolýasiýasy, ýokary dispersiýa, gowy elektrik izolýasiýasy we ýylylyk durnuklylygy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýna monjuklar

1. Lighteňil agram we uly göwrüm.Çukur aýna monjuklarynyň dykyzlygy adaty doldurgyç bölejikleriniň dykyzlygynyň ondan birine deňdir.Doldurylandan soň, önümiň esasy agramyny ep-esli azaldyp, has köp önümçilik galyndylaryny çalşyp we tygşytlap biler we önüm çykdajylaryny azaldyp biler.

2. Organiki taýdan üýtgedilen (lipofil) ýüzüne eýe.Boş aýna monjuklary çyglamak we dargatmak aňsatdyr we poliester, epoksi, poliuretan we ş.m. termoplastiki rezinleriň köpüsinde doldurylyp bilner.

3. dispokary dispersiýa we gowy likwidlik.Içerki aýna monjuklar kiçijik sferalar bolansoň, suwuk rezinlerde ýalpak, iňňe ýa-da tertipsiz doldurgyçlardan has gowy suwuklygy bolýar, şonuň üçin galyndylary doldurmak üçin ajaýyp ýerine ýetirijilik ukyby bar.Has möhümi, kiçi mikroblaryň izotrop bolmagydyr, şonuň üçin ugrukdyryş sebäpli dörän dürli bölekleriň gysylma tizliginde gapma-garşylyk ýok, önümiň ölçegli durnuklylygy pese gaçmazdan üpjün edilýär.

4. atylylyk izolýasiýasy, ses izolýasiýasy, izolýasiýa, suwuň siňdirilmegi pes.Içindäki aýna monjuklaryň içi inçe gaz, şonuň üçin ses izolýasiýasynyň we ýylylyk izolýasiýasynyň aýratynlyklaryna eýedir we dürli ýylylygy tygşytlamak we ses izolýasiýa önümleri üçin ajaýyp doldurgyçdyr.Içindäki aýna mikrosferalaryň ýylylyk izolýasiýa aýratynlyklary, çalt ýyladyş we çalt sowadyş şertleriniň üýtgemegi sebäpli önümi ýylylyk zarbasyndan goramak üçin hem ulanylyp bilner.Specificokary garşylyk we suwuň gaty pes siňdirilmegi, kabel izolýasiýa materiallaryny gaýtadan işlemekde we öndürmekde giňden ulanylýar.

5. Nebitiň pes siňdirilmegi.Sferanyň bölejikleri, iň kiçi aýratyn meýdanyň we ýagyň pes siňdirilişiniň bardygyny kesgitleýär.Ulanylanda reziniň mukdary ep-esli azaldylyp bilner we önümçiligi we iş şertlerini ep-esli gowulandyrýan ýokary goşma şerti bilen hem ýapyşyklyk köpelmez.Önümçiligiň netijeliligini 10% -den 20% -e çenli ýokarlandyryň.

10 11 9

 

玻璃珠-玻璃砂_04 玻璃珠-玻璃砂_05 玻璃珠-玻璃砂_07 玻璃珠-玻璃砂_08


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň