önümleri

Greý kenosfera uçýar Aş ak kenosfera, ýangyna garşy materiallaryň bahasy

Cenosfera (ýüzýän monjuk) suwuň üstünde ýüzüp bilýän çybyn kül çukurynyň bir görnüşidir.Çal reňkli ak, inçe we çukur.Onuň göwrümi 720kg / m3 (agyr agram), 418,8kg / m3 (ýeňil agram), bölejikleriň ululygy takmynan 0,1 mm, üstü ýapyk we tekiz, ýylylyk geçirijiligi az we ýangyna garşylygy ≥ 1610 is.Lighteňil guýma önümçiliginde we nebit burawlamakda giňden ulanylýan, çydamly material saklaýan oňat temperatura.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Sepiolit süýümi, α ​​- sepiolit diýlip atlandyrylýan sepiolit mineralyň süýümli görnüşi bolan tebigy mineral süýümiň bir görnüşidir.Sepiolit gatlakly zynjyr silikat mineralynyň bir görnüşidir.Sepiolitiň düzüminde magneziýa oktaedronyň bir gatlagy iki kremniý kislorod tetraedronynyň arasynda sandwiç bolup, 2: 1 görnüşli gatlakly gurluş birligini emele getirýär.Tetraedral gatlagy üznüksiz we gatlakdaky işjeň kislorodyň ugry wagtal-wagtal tersine bolýar.Oktaedral gatlak ýokarky we aşaky gatlaklaryň arasynda gezekleşýän kanal döredýär.Kanalyň ugry süýüm okuna laýyk gelýär, suw molekulalaryna, metal kationlara, organiki ownuk molekulalara we ş.m. girmäge mümkinçilik berýär.Sepiolitiň gowy ýylylyga garşylygy bar.Sepiolit ion çalşygy we katalitik häsiýetleri, şeýle hem poslama garşylyk, radiasiýa garşylygy, izolýasiýa, ýylylyk izolýasiýasy we beýleki ajaýyp häsiýetlere eýedir, esasanam düzümindäki Si Oh organiki mineral emele gelenleri öndürmek üçin organikler bilen göni täsir edip biler.

Sepiolit arassalamak, ajaýyp gaýtadan işlemek we üýtgetmek ugurlarynda giňden ulanylýar.Sepiolit suwy bejermek, kataliz, rezin, örtük, himiki dökün, iýmit we beýleki pudaklarda adsorbent, arassalaýjy, dezodorant, güýçlendiriji, saklaýjy serişde, tikotrop serişdesi, doldurgyç we ş.m. ulanylyp bilner.Mundan başga-da, sepiolit duzuň oňat garşylygy we ýokary temperatura garşylygy bar, şonuň üçin nebit burawlamakda, geotermiki burawlamakda we beýleki ugurlarda ýokary hilli buraw palçyk materialy hökmünde ulanylyp bilner.

Sepiolit süýümi süýümli mineral gaýadan alynýan mineral süýüme degişlidir.Onuň esasy düzüm bölekleri kremnit, alýumin, magniý oksidi we başgalar ýaly dürli oksidlerdir. Esasy çeşmeleri hrizotil, gök pagta we ş.m. mineral süýümi öz içine alýan ähli asbestdir.alýumin silikat süýümi, aýna süýümi, gips süýümi, uglerod süýümi we ş.m.

Tehniki görkezijiler
1. süýümiň ortaça uzynlygy 1,0-3,5 mm
2. Süýümiň ortaça diametri 3.0-8.0 μ M.
3. süýüm paýlanyşy 40 × 30 ~ 40% 60 × 40 ~ 60%
4. süýümi ýakýan wektor (müşderiniň isleglerine görä sazlanýar) <1% (800 ℃ / sag)
5. şlak topunyň düzümi <3%
6. süýümiň çyglylygy <1,5%
7. süýümiň kuwwaty 0.10-0,25g / cm3
8. asbest komponenti 0

Sepiolit süýümi2

Bukja


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň