önümleri

Zawod arzan bahadan göni gara turmalin poroşok turmalie kristal

Gara turmalin, negatiw kislorod ionlaryny öndürip, uzak infragyzyl tolkun zolagyny öndürip biler we antibakterial we dezodorizasiýa edýärtäsiri.bedende mis, sink, demir we ş.m. ýaly aýrylmaz yz elementlerini öz içine alýar. Şonuň üçin suwy arassalamak, bezemek, geýim, boýag, kosmetika we ş.m. giňden ulanylyp bilner.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Bedeniň bioelektrikini deňleşdiriň

Turmalin hemişe adam bedeniniň bioelektrikine laýyk gelýän 0.06mA mikro tokyň üstünde akýar, patologiki potensialy dikeldip bolar ýaly adam bedeniniň bioelektrikini islendik wagt dolduryp we sazlap biler. adaty, şeýlelik bilen saglyk we saglyk roluny oýnaýar.

2. Uzak infragyzyl şöhleleri goýberiň

Turmalin tarapyndan çykarylýan uzak infragyzyl şöhleler adam öýjükleriniň we beden suwuklygy molekulalarynyň rezonans täsirini döredip biler, bu bolsa kapilýilleriň giňelmegine we gan aýlanyş tizligini ýokarlandyryp biler.Şeýlelik bilen bedeniň kislorod mukdaryny ýokarlandyrmak, belok we beýleki makromolekulýar maddalary işjeňleşdirmek, şeýlelik bilen dokumalary bejermek we dikeltmek mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak we köpçülikleýin immuniteti ýokarlandyrmak.

3. negativearamaz ionlary goýberiň

Turmalin tarapyndan bölünip çykýan negatiw ionlar howanyň hilini çaltlaşdyryp, öýjükleriň alyş-çalşyny ýokarlandyryp, öýjükleriň ýaşaýyş güýjüni ýokarlandyryp, nerwleri köşeşdirip, ýadawlygy dikeldip we işdäňizi artdyryp biler.Mundan başga-da, mikroblary öldürmek we howany arassalamak üçin negatiw ionlar tassyklandy.

4. Tebigy energiýa meýdany öýjükleri işjeňleşdirýär

Turmalin kristallary tebigy gün öýjükleri hökmünde bellidir.Günüň ýagtylyk energiýasyny siňdirip we saklap, ony elektrik energiýasyna (bioelektrik) we ýylylyk energiýasyna (uzak infragyzyl) öwrüp, adam öýjüklerine kislorod we energiýa bilen yzygiderli üpjün edýän baky energiýa meýdançasyny emele getirip biler.

5. Zyýanly elektromagnit tolkunlary netijeli ýapyň

Turmalin önümleri zyýanly elektromagnit tolkunlary, suw impuls tolkunlaryny we adam bedenine zyýanly beýleki radiasiýalary netijeli blokirläp biler.

6. Dürli yz elementlerine baý we adam bedeniniň fiziologiki funksiýalaryny kadalaşdyrýar

Reňkli turmalin, adam bedenine peýdaly, bedeniň alyş-çalşyny kadalaşdyryp we bedeniň kadaly iýmitleniş ýagdaýyny we fiziologiki funksiýalaryny saklap bilýän dürli yz elementlerini öz içine alýar.

peotu (1)
peotu (3)
peotu (4)
peotu (2)

Önümiň artykmaçlygy:

Kagyz senagaty: 

Öýjükleri işjeňleşdiriň we immuniteti ýokarlandyryň

Keramika senagaty:

Meridianlary bölüň we immuniteti güýçlendiriň

Dolduryjy hökmünde hereket ediň:

Derini detoks we arassalamak, toksini ýok etmek

Arza:

Harytlar

prdasdf

Comapny artykmaçlygy

Kompaniýa paýtagtdan 260 km uzaklykda, Hebeýiň Şijiazhuang şäherinde ýerleşýär.Häzirki wagtda ýyllyk önümçiligi 800 000 tonna, ýeterlik üpjünçilik we amatly bahalar bilen 10 kaolin önümçilik liniýasyny öz içine alýar.Önümiň hilini berk kepillendiriň we doly hil gözegçilik ulgamyna we satuwdan soňky hyzmat ulgamyna eýe boluň.

玻璃 珠 - 玻璃 砂 _05
玻璃 珠 - 玻璃 砂 _08


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň