önümleri

Zawodyň arzan bahasy bilen göni gara turmalin poroşok turmal kristaly

Gara turmalin uzak infragyzyl tolkun zolagyny öndürip, otrisatel kislorod ionlaryny öndürip biler we antibakterial we dezodorizasiýa edýärtäsiri.bedende mis, sink, demir we ş.m. ýaly aýrylmaz yz elementlerini öz içine alýar. Şonuň üçin suwy arassalamak, bezemek, geýim, boýag, kosmetika we ş.m. giňden ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Bedeniň bioelektrikligini deňleşdiriň

Turmalin hemişe adam bedeniniň bioelektrikine laýyk gelýän 0.06mA mikro toguň üstünde akýar, patologiki potensialy dikeldip bolar ýaly adam bedeniniň bioelektrikligini dolduryp we sazlap biler. adaty, şeýlelik bilen saglyk we saglyk roluny oýnaýar.

2. Uzak infragyzyl şöhleleri goýberiň

Turmalin tarapyndan çykarylýan uzak infragyzyl şöhleler adam öýjükleriniň we beden suwuklyk molekulalarynyň rezonans täsirini döredip biler, bu bolsa kapilýallaryň giňelmegine we gan aýlanyş tizligini ýokarlandyryp biler.Şeýlelik bilen bedeniň kislorod düzümini köpeltmek, belok we beýleki makromolekulýar maddalary işjeňleşdirmek, şeýlelik bilen dokumalary bejermek we dikeltmek mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak we köpçülikleýin immuniteti ýokarlandyrmak.

3. negativearamaz ionlary goýberiň

Turmalin tarapyndan çykarylýan otrisatel ionlar howanyň hilini çaltlaşdyryp, öýjükleriň alyş-çalşyny ýokarlandyryp, öýjükleriň ýaşaýyş güýjüni ýokarlandyryp, nerwleri köşeşdirip, ýadawlygy dikeldip we işdäňi ýokarlandyryp biler.Mundan başga-da, mikroblary öldürmek we howany arassalamak üçin negatiw ionlar lukmançylyk pudagynda tassyklandy.

4. Tebigy energiýa meýdany öýjükleri işjeňleşdirýär

Turmalin kristallary tebigy gün öýjükleri hökmünde bellidir.Günüň ýagtylyk energiýasyny siňdirip we saklap, ony elektrik energiýasyna (bioelektrik) we ýylylyk energiýasyna (uzak infragyzyl) öwrüp, adam öýjüklerine yzygiderli kislorod we energiýa berýän baky energiýa meýdanyny emele getirip biler.

5. Zyýanly elektromagnit tolkunlary netijeli blokirläň

Turmalin önümleri zyýanly elektromagnit tolkunlary, suw impulsynyň tolkunlaryny we adam bedenine zyýanly beýleki radiasiýalary netijeli blokirläp biler.

6. Dürli yz elementlerine baý we adam bedeniniň fiziologiki funksiýalaryny kadalaşdyrýar

Reňkli turmalin, bedeniň alyş-çalşyny kadalaşdyryp, bedeniň kadaly iýmitlenişini we fiziologiki funksiýalaryny saklap bilýän adam bedeni üçin peýdaly dürli yz elementlerini öz içine alýar.

peotu (1)
peotu (3)
peotu (4)
peotu (2)

Önümiň artykmaçlygy:

Kagyz senagaty: 

Öýjükleri işjeňleşdiriň we immuniteti ýokarlandyryň

Keramika senagaty:

Meridianlary bölüň we immuniteti güýçlendiriň

Dolduryjy hökmünde hereket ediň:

Derini detoks we arassalamak, toksini ýok etmek

Arza:

Harytlar

prdasdf

Comapny artykmaçlygy

Kompaniýa paýtagtdan 260 km uzaklykda, Hebeýiň Şijiazhuang şäherinde ýerleşýär.Häzirki wagtda her ýylda 800 000 tonna önüm öndürýän, ýeterlik üpjünçilik we amatly bahalar bilen 10 kaolin önümçilik liniýasyny öz içine alýar.Önümiň hilini berk kepillendiriň we hiliň doly gözegçilik ulgamyna we satuwdan soňky hyzmat ulgamyna eýe boluň.

玻璃珠-玻璃砂_05
玻璃珠-玻璃砂_08

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň