önümleri

Tebigy giňeldilen grafit flake grafit poroşok bahasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Grafit tozy
Gaýnadyş nokady: 4250 ℃
Dykyz derejesi: 1,6 ~ 2.2
Ulanylmaly: karburizator, eritme
Gurluşy: ýokary temperatura çydamly, geçiriji, ýylylyk geçirijiligi

Grafit poroşokyny iki esasy kategoriýa bölmek bolar:
1. Tebigy grafit
2. Sintetiki grafit
Olaryň arasynda tebigy grafitiň aşakdaky görnüşleri bar:
1. Flake grafit
2. Sferoid grafit
3. Mikronlaşdyrylan grafit
4. Giňeldilýän grafit
5. Toprak grafiti

sdfJ

Flake grafit

balyk fosfora meňzeş we altyburçly kristal ulgamyna degişli tebigy kristal grafitdir.Gatlak gurluşy bar.Highokary temperatura garşylygy, geçirijiligi, ýylylyk geçirijiligi, çalgy, plastisit we kislota esasly garşylygy ýaly gowy häsiýetlere eýe.
Flake grafit, gatlakly gurluşly, çeşmelere baý we bahasy arzan tebigy ýagdyr.

Tebigy grafit

carbonokary temperaturanyň we ýokary basyşly geologiki gurşawyň uzak möhletli täsiri astynda ugleroda baý organiki maddalaryň üýtgemegi bilen emele gelýär we tebigatyň kristallaşmagydyr.Tebigy grafitiň tehnologiki aýratynlyklary esasan onuň kristal görnüşine baglydyr.Dürli kristal görnüşli minerallar dürli senagat gymmatlyklaryna we ulanylyşyna eýe.Tebigy grafitiň köp görnüşi bar.Dürli kristal morfologiýa görä tebigy grafit dykyz kristal grafitlere bölünýär,grafitwe kriptokristally grafit.

asf

Arza:

Dörediji çykaryjy agent / guýma çykaryjy agent ýokary temperaturada ideal ýag çalýan,
gowy ýelimleýji, aňsatlyk bilen galyndy goýbermek.

HasÜstünligi:

1. Energiýa sarp edilişini azaltmak
2. Gaýtadan işleýän sarp edijini azaltmak
3. Gap-gaçlaryň derejesini peseltmek
4. Wagt tapmak üçin krany azaltmak
5. Gap-gaçlaryň derejesini peseltmek

石墨_01 石墨_02 石墨_03 石墨_04 石墨_05 石墨_06 石墨_07 石墨_08


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň