habarlar

Grafit tozy gaty köpduýgur himikireaksiýa materialy.

Dürli gurşawda garşylygy üýtgär, garşylyk gymmaty üýtgär, ýöne bir zat üýtgemez.Grafit tozy, metal däl geçiriji materiallaryň biridir.Grafit tozy izolýasiýa obýektinde saklansa, inçe sim ýaly elektrikleşdiriler.Şeýle-de bolsa, garşylyk bahasy nämeden ybarat, şol bahanyň takyk sany hem ýok, sebäbi grafit tozy galyňlygy bilen tapawutlanýar we dürli materiallarda we gurşawda ulanylýan grafit poroşokynyň garşylyk bahasy hem başgaça bolar.

 
Senagat grafit tozy himiki durnuklylygy gowy.Specialörite gaýtadan işlenenden soň, grafit poslama garşylyk, gowy ýylylyk geçirijiligi we pes geçirijilik aýratynlyklaryna eýedir, şonuň üçin ýylylyk çalşyjy, reaksiýa tanky, kondensator, ýangyç diňi, siňdiriş diňi, sowadyjy, gyzdyryjy, süzgüç we nasos enjamlary ýasamak üçin giňden ulanylýar.Nebit-himiýa, gidrometallurgiýa, kislota we aşgar önümçiliginde, sintetiki süýümde, kagyzda we beýleki senagat pudaklarynda giňden ulanylsa, köp metal materiallary tygşytlap biler.
石墨_01

Iş wagty: -anwar-06-2022

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň